Cable Cross over Lateral Pulldown

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

51

نام دیگر حرکت:

پشت دستگاه کراس اور ضربدری

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب دستگیره ها جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به‌صورت ایستاده ، در مقابل دستگاه سیم‌کش قرارگرفته و دسته‌های متصل به قرقره بالایی دستگاه را به شکل ضربدری در دست بگیرید. کف دست‌ها باید روبه‌جلو باشد.
قفسه سینه را رو به بالا نگه‌داشته و قوس اندکی را در کمر ایجاد کنید. مشابه حرکت زیر بغل سیم‌کش دسته‌ها را پایین بکشید با این تفاوت که دامنه حرکت در اینجا بیشتر است. هنگام اجرای حرکت، دست‌ها را به‌گونه‌ای بچرخانید که در نقطه پایینی، کف دست‌ها رو به روی‌ هم قرار گیرند. به‌آرامی به نقطه شروع برگشته و حرکت را تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره ها را به سمت خود میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره ها را به سمت دستگاه میبرید نفس بکشید(دم).