آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

پشت پا کمکی روی دستگاه لت

Cable Assisted Inverse Leg Curl

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی – فیله

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

756

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

سعی کنید فشار روی عضلات همسترینگتان باشد.گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

از دستگاه لت میزان وزنی را که می خواهید به عنوان کمک استفاده کنید انتخاب کنید.
روی صندلی دستگاه لت ، پشت به دستگاه ، زانو بزنید و پاها را زیر غلتک ها محکم کنید.میله دستگاه لت را بگیرید و آن را به پایین گردن بکشید.
همانطور که اجازه می دهید بدن آهسته و با احتیاط به جلو بیفتد ، مطمئن شوید با عضلات باسن وهمسترینگ خود پایین رفتن را کنترل میکنید.
در حالی که حرکت را معکوس می کنید ، نفس خود را بیرون دهید و بدن را با استفاده از همسترینگ به سمت بالا و عقب بکشید.
این تعداد تکرار را تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)