Bycicle Twisting Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

548

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی سطح زمین خوابیده، دستان خود را پشت سرتان حلقه کنید، شانه‌ها را برای انجام حرکت از روی زمین بلند کنید.
زانوها را خم و پاها را به سمت بالا بیاورید و عمود با سطح زمین قرار دهید و قسمت پایین پا(ساق پا) باید با زمین موازی باشد.
این نقطه شروع می‌باشد.
درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، مانند انجام حرکت دوچرخه به آرامی با جمع کردن عضلات شکم آرنج دست راست را به زانوی پای چپ برسانید.
درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید آهسته به نقطه شروع بازگردید.
سپس همین کار را با دست و پای مخالف انجام دهید.
این کار را بصورت متناوب و بدون استراحت با توجه به تعداد تکرار انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را خم میکنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)