آموزش حرکات, آموزش حرکات کششی

وضعیت پروانه یوگا

Butterfly Yoga Pose

عضله اصلی حرکت:

نزدیک کننده ها – سرینی

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

885

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین بنشینید ( پاها صاف و کشیده بر روی زمین ) . زانوها را تک تک خم کنید , کف پاها را روی هم گذاشته و به هم فشار دهید, پاشنه های پا را به آلت تناسلی نزدیک نمایید و با دو دست پنجه های پا را بگیرید.
پشت صاف و کشیده ,قفسه سینه باز و شانه ها را دور از گوش و به عقب بکشید.
اگر کشاله های ران خشک هستند , کف دست را نزدیک زانو روی رانها قرار دهید و با احتیاط به طرف زمین فشار دهید ( می توانید از آجرک زیر زانوها استفاده کنید ).

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید