آموزش حرکات, آموزش حرکات هوازی

ضربه به باسن در جا

Butt Kicks Cardio

عضله اصلی حرکت:

*

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

896

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید، پاها را به‌اندازه عرض شانه باز کرده و دست‌ها را در اطراف بدن خم کنید.
زانو راست را خم کرده و با پاشنه پا راست، به باسن ضربه بزنید. سپس پا راست را به زمین برگردانید.
هم‌زمان با پایین آوردن پا، زانو چپ خود را خم کرده و با پا چپ به باسن ضربه بزنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید