آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

جمع کردن زانو در شکم خوابیده

Bottoms Up

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر رانی – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

607

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع با پشت روی زمین دراز بکشید. پاها باید کشیده شده و دست‌ها در اطراف بدن قرار داشته باشد. این وضعیت شروع است.
برای اجرای حرکت، با انقباض باسن، زانوها را سمت سینه جمع کنید. پاها را در مقابل خود بکشید تا به شکل عمود بر زمین قرار داشته باشند. با چرخاندن لگن، باسن خود را از زمین بلند کنید.
پس از یک مکث کوتاه، به نقطه شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)