Bodyweight Windmill

عضله اصلی حرکت:

پشت

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

872

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

زانوها خم نمیشوند . اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و بالاتنه را از کمر خم کرده و به صورت تناوبی دست خود را به نک انگشتان پای مخالف زده و برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید