Boat Stretch

عضله اصلی حرکت:

شکم

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

864

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

در پاها ، دست ها و بالاتنه هیچ گونه خمیدگی در مفاصل ایجاد نشود.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین بنشینید.بالاتنه باید صاف و پاها جلو بدن مستقیم دراز شده باشند. بالاتنه را کمی به عقب ببرید تا نسبت به زمین شیب ملایمی داشته باشد. همزمان پاها را از جلو بالا بیاورید و دست ها را کنارپاها در جلوی بدن نگه دارید.
در همین حالت عضلات شکم را تحت کشش قرار داده و سپس به وضعیت اول برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید