Bird Dog

عضله اصلی حرکت:

سرینی

عضلات کمکی:

همسترینگ – فیله

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

773

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به حالت چهار دست و پا روی زمین قرار گیرید.
مچ دستانتان و شانه هایتان باید روی خطی عمودی باشند.
زانوهایتان و باسن تان (استخوان ران) نیز باید روی خطی عمودی باشند.
یکی از دستانتان را به سم جلو بکشید و همزمان پای مخالف را نیز به سمت عقب بکشید.
هنگام شروع حرکت،عمل دم و در حین انجام حرکت ، عمل بازدم را انجام دهید و عضلات شکمتان را منقبض کنید.(برای کنترل پشتتان)

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دست و پای خود را از زمین بلند می کنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)