Biceps Leg Concentration Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

290

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند. حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی یک نیمکت یا صندلی نشسته و آرنج خود را داخل ران تکیه داده و پای مخالف را با انقباض عضله دوسر بازویی و خم کردن آرنج از زمین بلند کنید.دقت کنید که برای فشار بیشتر میتوانید پای مخالف را به سمت زمین فشار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را بلند میکنید نفس خود را آزاد کنید (بازدم) و وقتی به حالت اولیه برمیگردید نفس بکشید(دم).