آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

چرخش به طرفین خم شده به جلو با هالتر

Bent Over Twist

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

497

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و یک هالتر پشت خود بگذارید.س90 درجه به جلو از کمر خم شوید. پس به صورت تناوبی به طرفین خود بچرخید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به طرفین می چرخید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)