آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات لگن

چرخش خارجی لگن (زانو 90 درجه)

Bent Leg Side Kick (kneeling)

عضله اصلی حرکت:

دور کننده ها

عضلات کمکی:

چهار سر ران – سرینی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

793

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به حالت چهار دست و پا روی زمین قرار گیرید.
مچ دستانتان و شانه هایتان باید روی خطی عمودی باشند.
زانوهایتان و باسن تان (استخوان ران) نیز باید روی خطی عمودی باشند.
در همین حالت که زانوها زاویه 90 درجه ای دارند پای خود را تناوبی به طورفین به سمت بالا خم کنید و به وضعیت شروع برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را بالا می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)