Bent knee Lying Twist

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

563

نام دیگر حرکت:

مسگری خوابیده زانو خمیده

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.
می توانید نوع با وزنه این تمرین را با یک توپ در میان پاها انجام دهید.
برای افزایش سختی می توانید پاها را صاف نگه دارید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به پشت دراز بکشید و دستان خود را مستقیم به طرفین قرار دهید تا بدن در طول تمرین ثابت بماند.
سپس ، زانوها را با زاویه 90 درجه خم کنید و پاها را بالا بیاورید و نگه دارید،کف پا رو به جلو باشد و در حالی که از بازوها برای تعادل استفاده می کنید ، پاها را به سمت چپ بچرخانید.
اکنون ، پاها را به سمت راست بچرخانید.
برای تعداد تکرار مورد نظر تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید