آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

چرخش به طرفین زانو خمیده روی توپ تمرینی

Bent knee Lying Twist(on Training ball)

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

591

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به پشت دراز بکشید و دستان خود را مستقیم به طرفین قرار دهید تا بدن در طول تمرین ثابت بماند.
سپس ، زانوها را با زاویه 90 درجه خم کنید و پاها را بالا بیاورید و روی توپ تمرینی بگارید و نگه دارید،کف پا رو به جلو باشد و در حالی که از بازوها برای تعادل استفاده می کنید ، پاها را به سمت چپ بچرخانید.
اکنون ، پاها را به سمت راست بچرخانید. برای تعداد تکرار مورد نظر تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید