Bench dip on floor

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد – سینه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

347

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقران . دست ها کاملا جمع تا فشار روی عضلات پشت بازو بیشتر شود.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای این حرکت، شما باید یک نیمکت را پشت خود قرار دهید. نیمکت‌‌ باید نسبت به بدن شما عمود باشند. دست‌‌های خود را به عرض شانه بازکرده و از لبه‌‌ نیمکت‌‌ بگیرید. دست‌‌ها باید نزدیک بدن قرار گیرند. دست‌‌ها باید کاملاً کشیده باشند.
پاها باید روبه‌جلو به‌صورت کشیده بوده و بر روی زمین قرار داده شوند.
آرنج‌‌های خود را خم‌کنید تا زاویه 90 درجه بین بازوها و ساعد ایجاد شود.
از عضلات سه سر برای بالا بردن مجدداً نیم‌‌تنه استفاده کنید. خود را به پشت و به حالت آغازین بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)