Barbell Wide Grip Upright Row

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

173

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین حرکت، کمرتان را صاف نگه دارید و مچ های دستتان را خم نکنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

صاف بایستید و بالا تنه تان را صاف نگه دارید. جهت ثابت نگه داشتن لگن، عضلات سرینی و شکم را منقبض کرده و وزنه را روی هالتر قرار داده و هالتر را با کف دست هایی که به سمتِ بدن هستند بگیرید و فاصله دست ها از هم به اندازه تقریبا دوبرابرعرض شانه ها باشد.
برای بلند کردن هالتر به سمت شانه ها، آرنج هایتان را تا کمی بالاتر از ارتفاع شانه بالا ببرید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)