Barbell Standing Single Arm Curl without weight

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

243

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند. از کمر کمک نگیرید و حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای اجرای حرکت یک هالتر را با فاصله‌ی عرض شانه بدون قرار دادن وزنه در یک دست می‌گیریم و آن را جلوی بدن آویزان نگه می‌داریم.
کف دست‌ها باید رو به بالا باشد، سپس با انقباض عضله بازو هالتر را در مسیر نیم دایره‌ای بالا می‌آوریم.
لحظه‌ای مکث کرده و به آرامی هالتر را به سمت پایین بر می‌گردانیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)