Barbell Squat (on knees)

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

664

نام دیگر حرکت:

اسکوات روی زانو

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

هالتر را در ارتفاع مناسب روی نگه‌دارنده قرار دهید. پشت هالتر قرارگرفته و زانو بزنید. برای راحتی می‌توانید از یک پد برای زانوها استفاده کنید. کتف‌های شما باید جمع شده باشد. هالتر را بلند کرده و آن را پشت شانه‌های خود بگذارید.
درحالی‌که به روبه‌رو نگاه می‌کنید، با باسن و تا جایی که با باسن ساق پاهایتان را لمس کنید، پایین بروید.
جهت حرکت را برعکس کرده و مجدداً بالاتنه را صاف کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)