آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

چرخش به طرفین نشسته با هالتر روی توپ تمرینی

Barbell Seated Twist (on training ball)

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

494

نام دیگر حرکت:

مسگری با هالتر نشسته روی توپ

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی توپ تمرینی بشینید و یک هالتر پشت خود بگذارید.سپس به صورت تناوبی به طرفین خود بچرخید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به طرفین می چرخید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)