آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

چرخش به طرفین نشسته با هالتر

Barbell Seated Twist (on bench)

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

493

نام دیگر حرکت:

مسگری با هالتر نشسته

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی نیمکت بشینید و یک هالتر پشت خود بگذارید.سپس به صورت تناوبی به طرفین خود بچرخید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به طرفین می چرخید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)