آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

پرس سرشانه با هالتر نشسته از جلو

Barbell Seated Military Press

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

166

نام دیگر حرکت:

پرس بالای سر نشسته هالتر

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی صندلی در زیر هالتری که در ارتفاعی بالاتر از سر شما قرار گرفته است ، بنشینید.
در حالی که فاصله دست ها از عرض شانه کمی بیشتر و کف دست ها به سمت جلو است ، هالتر را بگیرید.
هالتر را از جای خود بلند کرده و با کشیدن دست ها آن را بالای سر خود نگه دارید. در طول انجام حرکت بدن خود را صاف نگه دارید. این نقطه شروع حرکت پرس شانه هالتر نشسته خواهد بود.
حال هالتر را به آرامی تا سطح سرشانه پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)