Barbell Seated Close grip Concentration Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

258

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی میز تخت نشسته و یک هالتر را در مقابل خود و بین پاها قرار دهید. پاها را از هم فاصله داده و زانوها را خم‌کنید. کف پاها باید روی زمین قرار داشته باشد.
هالتر را در دست گرفته و بازوهای خود را روی قسمت داخلی ران‌ قرار دهید. کف دست‌ها باید رو به بالا بوده و فاصله دست‌ها از یکدیگر کمتر از عرض شانه باشد.
درحالی‌که بازوها را ثابت نگه‌داشته‌اید، با انقباض عضله دوسر بازو ، هالتر را بالا بیاورید. تنها ساعد‌ها باید حرکت کنند. حرکت را تا جایی که عضله جلو بازو کاملاً منقبض‌شده و هالتر با شانه‌ در یک سطح قرار گیرد، ادامه دهید. یک ثانیه در این حالت مکث کرده و عضله دوسر بازو را تحت‌فشار قرار دهید.
به‌آرامی هالتر را به نقطه شروع برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)