Barbell Seated Behind Head Military Press

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

168

نام دیگر حرکت:

پرس پشت گردن نشسته هالتر

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده . هالتر را بیش از حد پایین نیاورید و از وزنه های سبک استفاده کنید

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی یک نیمکت مناسب که تکیه گاه داشته باشد؛ کاملا صاف بنشینید.
یک میله هالتر بردارید و دست ها را بیشتر از عرض شانه باز کنید.
میله هالتر را پشت گردن و بالای شانه ها نگه دارید.
هالتر را بالای سر ببرید و دست ها را کاملا صاف کنید.
سپس دوباره به آرامی و با کنترل دست را پایین آورده و به حالت اول برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)