Barbell Reverse Grip Incline Row

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

32

نام دیگر حرکت:

پشت هالتر خم میز شیب دار مچ برعکس

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد و از انجام هرگونه حرکت اضافی خودداری نمایید.حرکت را کنترل شده و آهسته اجرا کنید

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ابتدا هالتر با وزن مناسب انتخاب کنید و بر روی زمین و پایین میز شیب دار یا بالا سینه قرار دهید.
سپس بر روی میز با صورت نشسته و با پاها خوتان را ثابت نگه‌دارید.
حال هالتر را به گونه ای که کف دست ها رو به جلو باشند از روی زمین برداشته و بصورت عمود بگیرید.
با جمع کردن تیغه شانه‌ای و خم کردن آرنج‌ها و آوردن دست‌ها به صورت عمودی در کنار بدن به سمت بالا تا 90 درجه شدن زاویه بین جلو بازو و ساعد ادامه دهید.
پس از یک مکث کوتاه در نقطه اوج دامنه حرکت ، آهسته به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر به سمت پایین حرکت می کند نفس بکشید و وقتی هالتر بالا می رود نفس را آزاد کنید.