Barbell Reverse Close grip Bench Press

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد – سینه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

323

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع روی میز پرس سینه بخوابید و دست های خود را به هالتر به اندازه عرض شانه (حالت جمع) بگیرید.کف دست ها روو به صورتتون باشد
هالتر را از جای خود بردارید و روبه روی سینه نگه دارید. آرنج ها را نزدیک بدن نگه دارید و در حالت پرس سینه اقدام به اجرای حرکت نمایید.
دست ها را به سمت سینه پایین آورید تا به سطح سینه برسند.
قبل از برخورد هالتر به سینه دست ها را بالا برده و به نقطه شروع باز گردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)