آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

شراگ هالتر از پشت

Barbell Rear Delt Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

175

نام دیگر حرکت:

کول هالتر از پشت

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

وزنه مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی هالتر قرار دهید.
پشت به هالتر صاف ایستاده و پاهایتان را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید.
به منظور اجرای حرکت شراگ هالتر از پشت باید تنها زانوهایتان را خم کنید. هالتر را از روی زمین برداشته و از پشت نگه دارید.
کف دستان شما باید رو به زمین و فاصله آن ها به اندازه عرض شانه هایتان باشد.
هالتر را نزدیک به بدنتان نگه داشته و شانه هایتان را به سمت بالا بکشید. این نقطه شروع تمرین است.
تا جایی که می توانید شانه هایتان را به سمت بالا بکشید.
مکث کوتاهی کرده و به آرامی هالتر را به نقطه شروع بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)