Barbell Pullover To Press

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه – سینه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

34

نام دیگر حرکت:

پلاور هالتر پرسی خوابیده

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد و از انجام هرگونه حرکت اضافی خودداری نمایید.حرکت را کنترل شده و آهسته اجرا کنید

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی یک میز تخت دراز کشیده و کف پاها را روی زمین قرار دهید. هالتر را به شکلی که کف دست‌ها رو به بیرون و فاصله دست‌ها به‌اندازه عرض شانه باشد، گرفته و آن را روی سینه نگه‌دارید.
این وضعیت شروع حرکت است.سپس در راستای قائم هالتر را بالا بیاورید تا دست ها عمود شوند و آرام به حالت شروع حرکت برگردید

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر به سمت بالا حرکت می کند نفس بکشید و وقتی هالتر پایین می رود نفس را آزاد کنید.