Barbell Prone Incline Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

256

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در حالی که هالتر را در دست دارید،روی سینه روی میز شیب دار . آرنج ها را در کنار بالاتنه نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
حال با ثابت نگه داشتن نیمه بالای دست، هالتر را بالا آورده و مچ را به سمت بالا بچرخانید.
هالتر را تا محلی که ماهیچه جلو بازو کاملاً منقبض شده و با سرشانه هم سطح شود، بالا ببرید.
در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کرده سپس هالتر را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)