آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

پشت بازو هالتر پرسی (آرنج ها به طرفین)

Barbell Lying Close grip Press

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد – سینه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

313

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع روی میز پرس سینه بخوابید و دست های خود را به هالتر به اندازه کمی کمتر از عرض شانه (حالت جمع) بگیرید.
هالتر را از جای خود بردارید و روبه روی سینه نگه دارید. آرنج ها را به سمت طرفین و پایین خم کنید
دست ها را به سمت سینه پایین آورید تا به سطح سینه برسند.
قبل از برخورد هالتر به سینه دست ها را بالا برده و به نقطه شروع باز گردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)