Barbell front Shrug

عضله اصلی حرکت:

ذوزنقه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید)

مکانیک:

چند مفصلی

کد تمرین:

9

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت کمرتان را تاب ندهید.
به آرامی زانوها را خم نگه دارید تا فشار زیادی به ناحیه ی کمر وارد نشود

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای اجرای شراگ هالتر، به گونه ای بیاستید که پاها کمی ازهم فاصله داشته باشند، هالتر را در حالی که دست هایتان جلوی بدنتون قرار داره بگیرید.
دست ها باید کشیده و کمی بیشتر از عرض شانه باز باشند. کف دست هایتان رو به عقب باشد.تا بالاترین حد ممکن با یک حرکت عمودی و با کشیده نگه داشتن دست ها، شانه هایتان را بالا بکشید.
بعد از رسیدن به بالاترین حد انقباض برای لحظه ای آن را حفظ نموده و سپس شانه ها را به حالت اولیه برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

با برگرداندن هالتر به حالت اولیه نفس بکشید و حین بالا بردن شانه ها نفس را آزاد کنید.