Barbell Drag Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

246

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند. از کمر کمک نگیرید و حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ابتدا یک هالتر را با دست‌های خود گرفته و آرنج را نزدیک کمر حفظ کنید.این نقطه شروع خواهد بود.
با حفظ آرنج نزدیک بدن و به عقب بردن آنها هالتر را به سمت بالا آورید و همانطور که در ویدئو و تصاویر می‌بینید نباید آرنج در طرفین ثابت بوده و باید به سمت عقب برده شود و همچنین نباید شانه‌ها را به سمت بالا ببرید.
پس از یک مکث کوتاه ، آهسته به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)