Barbell Decline Pullover Chest

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – پشتی بزرگ – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

402

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع هالتر را در دست بگیرید بطوری که کف دست ها رو به جلو باشد.
با حفظ همین حالت به پشت روی نیمکت زیرسینه دراز کشیده و شانه ها و سر گردن را بر روی نیمکت قرار دهید.
دست کاملا صاف و کشیده باشد و آرنج خم نشود.
هالتر را به سمت پایین حرکت دهید تا جایی که بازوها در موقعیت کنار گوش قرار بگیرند، (عبور از این مقدار تنها باعث بروز آسیب دیدگی در عضلات سینه خواهد شد).
با حفظ تعادل به مدت یک الی دوثانیه در این موقعیت قرار بگیرید تا کشش حداکثری را در عضله ایجاد کنید با اعمال فشار و بکارگیری عضلات سینه و زیربغل، دمبل را به نقطه آغازین و بالای سر بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی عقب می برید نفس بکشید(دم)