Barbell Close Grip Lying Triceps extension

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

315

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی میز تخت خوابیده، هالتر را به فاصله کمتر از عرض شانه در دست بگیرید و روبروی صورت خود قرار دهید .
آرنج ها را کمی بالاتر از سر ببرید. این نقطه شروع حرکت است.
هالتر را آهسته به سمت سر (پشت سر) پایین بیاورید.
هالتر را بدون استفاده از شانه ها به نقطه اول باز گردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)