آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

زیربغل هالتر خم

Barbell Bent Over Row

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

29

نام دیگر حرکت:

پشت هالتر خم

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد و از انجام هرگونه حرکت اضافی خودداری نمایید.حرکت را کنترل شده و آهسته اجرا کنید

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و یک هالتر را در دست بگیرید به طوری که کف دست ها رو به عقب باشند. فاصلۀ دست ها به اندازۀ عرض شانه ها باشد. زانو ها را اندکی خم کنید. کمر را در زاویۀ ۴۵ درجه خم کنید.
زانوها را خم نگه داشته و کمرتان را به آرامی بکشید و هالتر را تا حدی که به قسمت پایینی شکم (نزدیک ناف) برسد بالا ببرید. برای لحظه ای انقباض را حفظ نموده و سپس هالتر را به حالت اولیه برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر به سمت پایین حرکت می کند نفس بکشید و وقتی هالتر بالا می رود نفس را آزاد کنید.