آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات ساق

ساق پا ایستاده با هالتر

Barbel Standing Calf Raise

عضله اصلی حرکت:

ساق پا

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

799

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حرکت را با تمرکز کامل انجام دهید و فشار روی عضلات ساق پا را حس کنید.گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

صاف ایستاده وهالتر را پشت خود و پایین گردن بگذارید..
سعی کنید پنجه پاهایتان را روی سطح محکم و کمی مرتفع تر از زمین قرار دهید. پاشنه ها باید روی زمین باشد. نقطه شروع
با فشار بر عضلات ساق پاشنه ها را از زمین بالا بیاورید.
اندکی مکث کرده و به آرامی پاشنه ها را پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاشنه پا بلند می شود نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)