Band twist

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

531

نام دیگر حرکت:

مسگری با کش ایستاده

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن کش از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را روی یک ستون یا هرجایی که از محکم بودن آن اطمینان دارید در ارتفاع سینه خود وصل کنید.کش را با هردو دست خود گرفته و به طرفین بچرخید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به طرفین خم می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)