Band Standing Two Legs Calf Raise

عضله اصلی حرکت:

ساق پا

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

808

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حرکت را با تمرکز کامل انجام دهید و فشار روی عضلات ساق پا را حس کنید.گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و یک کش را از زیر هر دو پنجه پاهاتون رد کنید و پنجه ها را محکم به زمین فشار داده ، کش را با دو دست خود بگیرید. دست ها کشیده کنار بدن نگه دارید.
فقط از پاشنه پاها بلند شوید کمی مکث کنید و به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاشنه پا بلند می شود نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)