آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

سرشانه پشتی با کش ایستاده

Band standing rear delt row

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

200

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در این حرکت، کش را در ارتفاع مناسب(روبروی پیشانی)قرار دهید. سپس دو دستی کش را رو به صورت خود کشیده و آهسته برگردانید.
قسمت میانی عضلات پشت، عضلات کول، عضلات پشتی سرشانه در این حرکت تمرین داده می شوند.به فرم ایستادن و اجرای حرکت کاملا دقت کنید و سپس تمرین را انجام دهید تا حداکثر نتیجه را از تمرین بگیرید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را به سمت عقب میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی کش را به حالت شروع حرکت میبرید نفس بکشید(دم).