آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

پشت پا ایستاده با کش

Band standing leg curl

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی – ساق پا

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

766

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را به پایین یک ستون یا تکیه گاهی که از محکم بودن آن مطمئنید وصل کنید . سر دیگر کش را به دور مچ یکی از پاهای خود ببندید. رو به روی ستون بایستید و ستون را بگیرید.
حال پایی که کش به آن وصل کرده اید را از زانو خم کرده و در حالی که ران پا عمود و ثابت نگه داشته اید به عقب خم کنید تا زانو 90 درجه به عقب خم شود.
با انقباض عضلات همسترینگ عضلات پشت پای خود را درگیر کنید چند ثانیه مکث کرده و به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را به عقب خم می کنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)