آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات لگن

اکستنشن لگن ایستاده با کش

Band standing hip extension

عضله اصلی حرکت:

سرینی

عضلات کمکی:

همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

764

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را به پایین یک ستون یا تکیه گاهی که از محکم بودن آن مطمئنید وصل کنید . سر دیگر کش را به دور مچ یکی از پاهای خود ببندید. رو به روی ستون بایستید و ستون را بگیرید.
در حالی که زانوهایتان کمی خم شده و شکم هایتان به سمت داخل کشیده شده است ، پای خود را به آرامی به عقب لگد بزنید تا جایی که عضلات باسن کاملا درگیر شود.
چند ثانیه مکث کنید ، سپس به آرامی پای خود را به حالت اولیه برگردانید و با پای دیگر تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را عقب می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)