Band Standing Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

530

نام دیگر حرکت:

شکم ایستاده با کش

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن کش از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را در بالای یک ستون یا هرجایی که از محکم بودن آن اطمینان دارید وصل کنید.
مستقیما جلوی ستون بایستید به طوری که پشتتان به سمت ستون باشد. یک قدم جلو آمده.
کش را با دستانتان گرفته و آرنج ها را خم کرده و دست ها را هم سطح شانه ها نگه دارید.نقطه شروع.
بالا تنه را تا حد ران ها پایین بیاورید. مکث کرده و دوباره به حالت اولیه بر گردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پایین می روید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)