Band Standing Alternate Chest Press

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

428

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت. بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را روی یک تکیه گاه یا ستون در ارتفاع سینه تنظیم کرده و محکم در آن نقطه فیکس کنید. یک یا هر دو پا را در برابر ستون قرار داده و هر یک از دو سر کش را در دستانتان بگیرید. جایگاه خود را تنظیم کنید تا پایداری بهتری داشته باشید.
قسمت فوقانی دست باید با کتف زاویه 90 درجه تشکیل دهد. کف دست ها رو به پایین باشد.این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
سایر قسمت‌‌های بدن را صاف نگه‌داشته و از آرنج‌‌ها برای پرس کش به صورت تناوبی به سمت جلو استفاده نمایید.
در بالاترین نقطه توقف کرده و به حالت آغازین بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را به سمت جلو میکشید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی کش را به حالت اولیه برمیگردانید نفس بکشید(دم)