Band Standard Biceps Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

283

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند. از کمر کمک نگیرید و حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش به ستون یا جایی که از اتصال محکم آن اطمینان دارید در پایین آن وصل کنید. روبروی به آن بایستید و بازوها را کنار بدن خودتون ثابت نگه دارید ، کش را با منقبض کردن عضلات دو سر بازویی به سمت خود بکشید کمی مکث کنید و به وضعیت شروع حرکت برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به حالت اولیه برمیگردید نفس بکشید(دم).