آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

جلو بازو کش در حالت اسکوات

Band Squatting Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

282

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند. از کمر کمک نگیرید و حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش به ستون یا جایی که از اتصال محکم آن اطمینان دارید در پایین آن وصل کنید.به صورت سومو اسکوات روبروی ستون بنشینید، بازوها را به داخل ران بچسبانید.
کش را با دستان خود بگیرید سپس با انقباض عضله جلو بازو کش متصل به ستون را به سمت بالا ببرید تا به شانه نزدیک شود و مجدد به نقطه شروع برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به حالت اولیه برمیگردید نفس بکشید(دم).