Band side bend

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

529

نام دیگر حرکت:

پهلو با کش تک دست از پایین

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن کش از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را در پایین یک ستون یا هرجایی که از محکم بودن آن اطمینان دارید وصل کنید.
به‌موازات ستون ایستاده(نیم رخ) ، دسته را با یکدست گرفته و چند قدم فاصله بگیرید. فاصله شما از دستگاه باید تقریباً به‌اندازه طول یکدست بوده و فشار ناشی از مقاومت کش را حس کنید.
پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکرده.دست کاملا کشیده و کنار بدنتان قرار بگیرد. حالا با انقباض عضلات مورب شکمی به سمت دست مخالف که آزاد است خم شوید کمی مکث کرده و آهسته به وضعیت شروع برگردید.
بعد از اتمام تکرارها دست را عوض کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به طرفین خم می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)