Band Seated Leg Extension

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

691

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

زانو قفل نمی شود ، گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک سر کش را به پایه نیمکت وصل کنید و سر دیگر آن را به دور مچ پای خود وصل کنید.
با انقباض عضلات چهارسر پای خود را صاف کنید کمی در بالا مکث کرده و به وضعیت شروع برگردید.
بعد از اتمام تکرارها با پای دیگر حرکت را اجرا کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را صاف میکنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین و به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)