Band overhead triceps extension

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

343

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را به پایین ستون یا جایی که از محکم بودن آن اطمینان دارید متصل کنید.کش را با دو دست خود گرفته(دست ها صاف و کف دست ها روو به جلو) ، دست ها را بالای سر ببرید و پشت به ستون بایستید.
این وضعیت شروع حرکت است ، حال بازو ها را ثابت نگه دارید و آرنج ها را تا 90 درجه به سمت عقب خم کنید کمی مکث کرده و برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی کش را پایین میبرید نفس بکشید(دم)