Band Overhead Side Bend

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

536

نام دیگر حرکت:

پهلو با کش بالای سر

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن کش از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را در بالای یک ستون یا هرجایی که از محکم بودن آن اطمینان دارید وصل کنید.ارتفاع کش را بیشتر از قد خودتون تنظیم کنید.
به‌موازات ستون ایستاده(نیم رخ) ، کش را با دو دست بالای سر گرفته و چند قدم فاصله بگیرید. فاصله شما از دستگاه باید تقریباً به‌اندازه طول یکدست بوده و فشار ناشی از مقاومت کش را حس کنید.
پاها را به ‌اندازه عرض شانه بازکرده.دست ها کاملا کشیده و بالای سرتون قرار میگیرد.. حالا با انقباض عضلات مورب شکمی به سمت طرفین خم شوید کمی مکث کرده و آهسته به وضعیت شروع برگردید.
بعد از اتمام تکرارها دست را عوض کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به طرفین خم می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)