آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

زیربغل قایقی نشسته با کش تک دست

Band One Arm Twisting Seated Row

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

91

نام دیگر حرکت:

پشت قایقی با کش تک دست

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد و زانو خم نمیشه.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

مانند تصویر بر روی زمین بنشینید و یک سر کش را به جای محکم متصل کنید سپس طرف دیگرآن را با یک دست به طوری که کف دستتان به سمت بدنتان باشد بگیرید و به سمت خود بکشید کمی مکث کرده سپس به حالت شروع حرکت برگردید

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را به سمت خودتون میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.