Band Kneeling One Arm Pulldown

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

93

نام دیگر حرکت:

زیربغل با کش از بالا زانو رو زمین

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

مانند تصویر زانوی پای موافق را روی زمین گذاشته و کف پای مخالف را به گونه ای که پا زاویه 90 درجه به خود بگیرد قرار دهید.کش را در ارتفاع کمی بالاتر از سر خود قرار بدین و با یک دست کش را به سمت خود بکشید مکث کرده سپس به حالت شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را به سمت خودتون میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.